AENA publica la proposta de revisió del Pla Director de l'aeroport de Son Bonet


Actualizado 17/6/2010 21:11:49 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) ha publicat avui la proposta de revisió del Pla Director de l'aeròdrom de Són Bonet, que conté una sèrie de propostes per al desenvolupament aeroportuari. A més, se sotmet a informació pública l'informe de sostenibilitat ambiental del citat pla.

Entre les propostes que inclou la revisió, es preveu en Són Bonet la construcció d'un hangar, d'un bloc tècnic, unit a l'eixamplament de la pista i l'ampliació de la zona d'aeronaus. També s'inclou una urbanització de la zona d'activitats complementàries i aparcaments en superfície.

AENA recorda que el Pla Director és un instrument de planificació que defineix les grans directrius d'ordenació de l'aeroport per al seu desenvolupament, incloent en el mateix les superfícies necessàries per a la realització, de manera segura i eficaç, de les activitats aeronàutiques previstes.

També conté els espais de reserva que garanteixen la possibilitat de desenvolupament i expansió de l'aeroport, comprenent tots els terrenys que calguin per als objectius fixats en la planificació acordeu i mitjançant l'adequació de les infraestructures i demanda estimada de passatgers i aeronaus.

Després de remarcar que aquesta figura té el fi de "protegir i salvaguardar" els terrenys necessaris per a una correcta adequació amb el desenvolupament de creixement previst, AENA detalla que, una vegada aprovat el Pla Director, es formularà un Pla Especial que quan sigui aprovat per l'Administració urbanística competent integrarà l'esmentat document al planejament aeroportuari del territori, aconseguint així una planificació territorial i aeroportuària "conjunta i ponderada".

Finalment, es detalla que el procés preveu un termini de 45 dies d'informació pública per a la tramitació de l'avaluació mediambiental de la proposta de revisió del Pla Director, conforme a la Llei 9/2006, durant el qual es poden presentar al·legacions a l'esmentada avaluació ambiental.