El BOE publica el nou decret que regula l'activitat i descansos dels controladors


Actualizado 6/8/2010 15:34:40 CET

AENA elaborarà un pla per a la seva aplicació en els pròxims dos mesos, adaptació que ha de finalitzar el novembre de 2012

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el Reial decret que estableix els temps d'activitat i de descans dels controladors aeris, aprovat el passat 5 d'agost pel Govern, de manera que transcorreguts els períodes transitoris d'aplicació, quedaran derogades les previsions recollides a l'art.3 de la nova Llei de trànsit aeri, llevat del límit màxim de 80 hores extraordinàries.

L'aplicació "immediata" d'aquesta nova norma és una de les reivindicacions del sindicat majoritari USCA, que agrupa al 95% dels 2.400 controladors que compte AENA, que es reuneix un altre cop amb els representants d'AENA en un intent per evitar l'anunciada convocatòria de vaga després dels avenços d'ahir.

AENA elaborarà en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret un pla que asseguri la continuïtat en el servei en totes les unitats i que permeti progressivament adaptar els temps d'activitat i descans dels controladors aeris. Aquest període ha de finalitzar l'1 de novembre de 2012.

La norma fixa un descans obligatori de 30 minuts cada dues hores d'activitat operativa, de 12 hores entre torns; d'entre 48 i 60 hores setmanals; i com a mínim de 184 hores al mes dividides en com a mínim tres períodes.

La jornada mensual no superarà les 200 hores, mentre que l'activitat anual no excedirà de 1.670 hores, sense perjudici que sigui incrementada amb hores extres fins a un màxim de 80 hores anuals, d'acord amb l'Estatut dels Treballadors.

La durada dels períodes consecutius d'activitat tampoc podrà superar les 50 hores, ni podran realitzar-se més de sis períodes consecutius, garantint-se un descans mínim de 60 hores, que podran reduir-se sempre que el descans mensual mínim sigui de 180 hores distribuïdes, com a mínim, en tres períodes, no inferior a 54 hores cadascun.

El decret preveu que en aquelles dependències amb períodes de baixa càrrega de treball i on l'activitat del trànsit aeri sigui discontínua el proveïdor de serveis de control podrà ampliar la durada del període d'activitat contínua fins a un màxim de quatre hores.

Per a això, deurà assegurar-se al controlador un descans o descansos parcials als establert anteriorment, ampliant els mateixos de manera proporcional al de l'extensió de l'activitat i remetre amb "suficient" antelació un informe que la justifiqui a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) atenent a les demandes del trànsit, a les posicions operacionals o a qualsevol altra circumstància rellevant.

En les torres de control la càrrega de treball de les quals pugui ser atesa per una sola posició operacional el període d'activitat contínua podrà ampliar-se fins a un màxim de 12 hores, amb un temps de descans d'un mínim d'un hora i 30 minuts distribuït lliurement pel proveïdor.

Per als relleus entre torns, es podrà ampliar fins a un màxim de 15 minuts l'activitat per garantir el traspàs de funcions, temps que computarà com activitat per al controlador que finalitzi la jornada.

El període d'activitat nocturna, entre les 1.30 hores i les 5.29 hores, tindrà una durada màxima de nou hores i 30 minuts, devent concloure com tarda a les 7.30 hores. Després de finalitzar aquesta jornada, cal garantir un descans mínim de 48 unes hores abans del següent torn diürn. A més, només podran realitzar-se dos períodes consecutius en jornada nocturna.

La jornada de matinada comprèn entre les 5.30 i les 6.29 hores, on el període d'activitat serà de vuit hores, per a un període consecutiu de sis dies o 144 hores.

En tots els casos, la programació deurà publicar-se al centre de treball amb una antelació mínima de 10 dies.

IMAGINÀRIES I CÒMPUT DE FORMACIÓ

Pel que fa a les imaginàries, la durada màxima serà de 20 hores, si bé la que es desenvolupi al centre de treball computarà doble i tot i que el controlador no sigui convocat per desenvolupar la seva activitat, i no computarà com activitat fora del lloc de treball. En un període de sis dies o 144 hores no podran realitzar-se més de dues imaginàries i el descans després d'una imaginària nocturna serà com a mínim, fins al migdia de l'endemà.

La formació en simuladors no es considerarà com a activitat, tot i això computarà com temps de treball efectiu, amb un descans mínim de 40 hores entre el final de la prova i el començament d'activitat i de 24 unes hores abans i després de cada prova o avaluació.

CIRCUMSTÀNCIES IMPREVISTES

Per donar resposta a "circumstàncies imprevistes, temporals i de curta durada", entre les quals es troben demandes de trànsit inhabituals no previsibles o dificultats en la unitat de treball, el proveïdor podrà modificar temporalment la jornada fins a un màxim de dues hores i 30 minuts. En tots els casos, el descans s'incrementarà en quatre hores.

Aquesta ampliació deurà comunicar-se "com més aviat millor" i, en tot cas, en un termini no superior a 72 hores des que es va acordar la modificació, sempre justificant la necessitat d'ampliar el temps de treball.

Els controladors podran també sol·licitar a AENA canvis en els torns de treball per raons extraordinàries de caràcter personal, que l'ens podrà autoritzar de manera excepcional i han estat el responsable de garantir la seguretat, continuïtat i sostenibilitat del servei i procedir a la seva comunicació a la AESA si afecta al règim de descansos.

En la seva disposició final, la norma habilita al Govern per regular, prèvia consulta als sindicats més representatius a nivell estatal i a les organitzacions professionals sectorials, el temps d'activitat i descans dels controladors.