Aprovat el Decret que estableix els drets i deures dels alumnes dels centres no universitaris


Actualizado 10/12/2010 15:34:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat, a proposta del conseller d'Educació i Cultural, Bartomeu Llinàs, el Decret pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Balears.

Després de la reunió del Consell de Govern, la portaveu, Joana Barceló, ha explicat que aquest Decret, d'acord amb el Consell Consultiu després de la consulta prèvia al Consell Escolar de les Balears, té per objecte "promoure i desenvolupar mesures i recursos per fomentar la convivència escolar, així com per prevenir i gestionar conflictes i fixar les normes de convivència que s'han d'observar en els centres docents i els mecanismes de correcció de les conductes contràries a aquestes normes o que les perjudiquen greument".

Concretament, ha detallat que aquest Decret inclou, dins d'un mateix marc normatiu, els drets i els deures dels alumnes; els mecanismes que contribueixin a millorar la convivència escolar i, d'altra banda, el disseny bàsic dels plans i les comissions de convivència que tots els centres docents sostinguts amb fons públics han de tenir, així com els traços que defineixen les estratègies bàsiques de prevenció de conflictes, com poden ser la mediació i la negociació d'acords educatius.

Barceló ha recalcat que aquest normativa, unida a l'existència de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears, ha de servir per "impulsar decididament la millora del desenvolupament de l'activitat escolar, tant respecte a l'èxit acadèmic, com el clima de convivència d'aquí als centres".

Concretament, el Decret es divideix en cinc títols, que contenen 65 articles, dues disposicions transitòries, una derogatòria i dos finals. Així, el primer títol comprèn des de l'article 1 al 5 i estableix les disposicions generals, mentre que el títol II té per objecte la formulació dels drets i els deures dels alumnes.

Per la seva banda, el títol III defineix les normes de convivència i el reglament d'organització i funcionament del centre, com document institucional al qual es concreten les normes d'organització, participació i convivència del centre i els plans i comissions de convivència, que han de disposar tots els centres.

Mentrestant, el títol IV descriu les característiques bàsiques de les estratègies de prevenció i gestió de conflictes, com són la mediació, unida a la previsió de formació dirigida a diferents sectors de la comunitat educativa, i la negociació d'acords educatius.

CORRECCIÓ DE LA CONDUCTA

D'altra banda, el títol V està dedicat genèricament al sistema de correccions de les conductes que incompleixen les normes de convivència dels centres docents i distingeix entre les conductes contràries a les normes de convivència i aquelles altres que es consideren greument perjudicials per a la convivència al centre.

Barceló ha recordat que el règim jurídic que ordena els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres docents procedeix d'una norma estatal que data de 1995, el Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència en els centres.

Així, ha subratllat que "la formació en el respecte dels deures, dels drets i les llibertats fonamentals i a l'exercici de la tolerància d'aquí als principis democràtics de convivència" és un dels objectius que ha de definir el sistema educatiu.

"Aprendre a viure junts constitueix, sense cap mena de dubte, una de les finalitats bàsiques de l'educació i un repte per als nostres centres docents, on els alumnes han d'aprendre a conviure coneixent millor als altres i a crear un entorn que impulsi la realització de projectes comuns, la prevenció de conflictes i, en tot cas, si es produeixen, la resolució pacífica d'aquests", ha explicat.