AENA nega que els controladors hagin de tornar a l'empresa els dies de baixa


Actualizado 10/12/2010 19:59:06 CET

La seva jornada màxima puja a 1.840 hores anuals, però el límit d'activitat aeronàutica se situa en 1.670 hores a l'any

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) ha negat aquest divendres que els controladors hagin de tornar a l'empresa els dies no treballats per baixes mèdiques, permisos de maternitat o paternitat o la mort d'un familiar.

En un comunicat, l'ens va aclarir que els controladors gaudeixen dels permisos i llicències reglamentaris que els corresponen segons el seu conveni i la legislació vigent, com qualsevol altre treballador.

"Una vegada que es reincorporen d'algunes d'aquestes situacions, tenen l'obligació de fer la jornada que proporcionalment els correspongui en el que resta d'any, exactament com qualsevol altre treballador", ha recalcat.

Així, en el cas que una controladora per donar a llum estigui de baixa 16 setmanes, des de l'1 de gener al 30 d'abril, quan es reincorpori al seu lloc, se li programaran en el que queda d'any les 8/12 parts de la seva jornada aeronàutica anual.

Les altres 4/12 parts que no ha treballat per estar de baixa per maternitat no se li afegeixen a la seva programació. És a dir, de maig a desembre se li programaran, com la resta de companys de la seva dependència, 160 hores mensuals, i tindrà dret a gaudir de les vacances que lis corresponguin.

Si durant els mesos que treballa es produeixen en la seva dependència pics de trànsit que obliguin a incrementar les hores mensuals --sempre amb el límit de 200 mensuals-- se li programaran les mateixes hores que a la resta dels seus companys.

D'igual forma, un controlador que estigui sis mesos de baixa per malaltia, suposant que aquesta s'estengui entre l'1 de gener i el 30 de juny, quan es reincorpori se li programaran les 6/12 parts de la seva jornada aeronàutica anual.

"El controlador no ha de tornar les hores que no ha treballat per estar de baixa. Entre l'1 de juliol i el 31 de desembre se li programaran, com la resta de companys de la dependència, 160 hores mensuals, i tindrà dret a gaudir de les vacances que li corresponguin", ha indicat l'ens.

LA JORNADA LABORAL MÀXIMA PUJA A 1.840 HORES ANUALS.

La jornada laboral màxima dels controladors, igual que la de la resta dels treballadors, és de 1.840 hores anuals, tal com estableix l'Estatut dels Treballadors.

Dins d'aquestes hores, s'inclou la limitació de les hores d'activitat aeronàutica, que segons el Reial decret 1001/2010 es fixa en 1.670 hores d'activitat aeronàutica a l'any, més 80 hores extres.

En aquest sentit, es considera activitat aeronàutica el temps que el controlador està en freqüència, els descansos durant la seva jornada de treball (25% si és jornada diürna i 33% si és jornada nocturna), el temps computable de guàrdia localitzada el temps de formació manejant trànsit real.

LES IMAGINÀRIES COMPUTEN NOMÉS SI S'ACUDEIX A TREBALLAR.

D'altra banda, l'imaginària o guàrdia localitzada suposa que el controlador ha d'estar localitzable des d'"una hora abans de començar el torn fins a mitja hora després".

Així, el fet d'estar de guàrdia, tot i que finalment no s'acudeixi al centre de treball, computa un 20% a efectes de jornada laboral, però "no es té en compte a efectes d'activitat aeronàutica".

AENA va puntualitzar que "només es computa com activitat aeronàutica si el controlador ha d'acudir al seu lloc de treball. Si aquestes 1.670 hores d'activitat aeronàutica es reparteixen de manera homogènia al llarg de l'any, és a dir entre 10,5 mesos, ja que els controladors tenen 45 dies de vacances per conveni, donen una mitjana de 160 hores d'activitat aeronàutica al mes.

Tot i això, aquest repartiment "no és homogeni" en aquelles dependències que per la seva estacionalitat tenen pics de trànsit en determinats moment. Com a exemple l'ens va especificar que a Palma de Mallorca, a l'estiu, es programen més hores d'activitat aeronàutica que a l'hivern, però sempre amb el límit màxim de 200 hores mensuals.