La Sindicatura diu que l'anunci per a l'adjudicació de Son Rossinyol no va garantir la confidencialitat de les ofertes


Actualizado 28/12/2010 18:18:57 CET

Neguen que l'anunci publicat en premsa no compleixi amb el principi de publicitat Apunta que hagués estat preferible que l'informe tècnic sobre l'oferta ho hagués realitzat una entitat especialitzada

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha determinat que el contingut de l'anunci publicat en premsa per a l'adjudicació d'un edifici al polígon de Son Rossinyol compleix "de manera raonable" amb el principi de publicitat, si bé no queda garantida la confidencialitat de les ofertes, el que afectaria a la no discriminació i igualtat de tracte.

L'informe de la Sindicatura, emès després que el PP sol·licités "de manera urgent" una fiscalització del contracte entre CAIB Patrimoni i Can Font per aclarir les circumstàncies en les quals es va portar a terme aquesta operació d'arrendament, també reflecteix que hagués estat més adequat que l'anunci publicat en premsa, en lloc d'incloure un número de telèfon, incorporés també una referència al preu del contracte i la indicació de la ubicació en la qual trobar tota la informació.

Els resultats de la fiscalització indiquen que el contracte "compleix les condicions mínimes indispensables per considerar-lo adequat a la normativa vigent", a excepció d'algunes actuacions, com per exemple les preparatòries, que haurien d'haver incorporat una definició prèvia detallada de les necessitats, i aquestes haver estat descrites abans del començament de les actuacions per elegir al contractista.

A més, la Sindicatura assenyala que s'hauria d'haver incorporat un document de la Direcció General de Patrimoni en el qual es justifiqués que no es disposava d'un espai que s'ajustés a les sol·licituds per part de les Consellerias de Medi Ambient i Interior. També reclama un estudi en el qual CAIB Patrimoni analitzés les diferents opcions per donar resposta a les sol·licituds i al cost.

L'informe lamenta a més la inexistència d'un document que garanteixi el finançament de l'operació i que no consti l'aprovació de l'acta per la qual el Consell d'Administració de CAIB Patrimoni va acordar l'obtenció d'un immoble en règim de lloguer o lloguer amb opció a compra i es faculta al gerent perquè realitzi les operacions necessàries per a conseguir-ho.

DIFERÈNCIES SOBRE LES PLACES D'APARCAMENT

D'altra banda, remarca que el nombre de places d'aparcament que figuren en aquest acord del Consell d'Administració són 100, quan les peticions de les Conselleries són 150 per al departament de Medi Ambient i un número adequat per al d'Interior, "sense que consti el motiu d'aquesta diferència".

Pel que fa a l'adjudicació del contracte, la Sindicatura de Comptes apunta que tampoc s'informa amb anterioritat dels criteris de valoració que regiran en l'elecció de l'oferta, sinó que aquests s'apliquen directament a l'informe que fa el gerent, una vegada conegudes totes les ofertes.

En aquest sentit, expliquen que per a la valoració de les propostes únicament es tenen en compte els imports presentats en concepte de lloguer, i no els d'opció a compra, les taxes d'actualització o les hipotètiques indemnitzacions.

INFORME TÈCNIC DE CONCLUSIONS "RAONABLES"

Si bé creuen que les conclusions de l'informe del gerent es poden considerar "raonables" al no haver una regulació en aquesta matèria, indiquen que alguns aspectes com l'import del contracte, la seva durada o la falta de criteris establerts a priori, hauria d'haver estat "més adequat que l'elaboració de l'informe tècnic sobre l'oferta més favorable la realitzés un òrgan o entitat especialitzada".

En relació amb l'execució del contracte, apunten que, malgrat que aquest es va signar el 26 de gener del 2010, els de subarrendament que garanteixen el finançament, no es van materialitzar fins a l'1 de maig del 2010.

A més, la Sindicatura de Comptes destaca també que no està prou acreditat a l'expedient les modificacions que produeixen en el contracte de compromís del lloguer i en el seu preu, arran dels necessitats de les Conselleries. Alhora, tampoc està documentada la forma en la qual es calcula la incorporació d'aquest major cost.

EQUIPAMENTS ADQUIRITS PER 209.000 EUROS

L'informe també posa èmfasi que abans de l'ocupació de l'immoble per part de CAIB Patrimoni es van adquirir diversos equipaments relacionats amb les telecomunicacions per 209.640 euros, una quantitat no inclosa en el contracte inicial ni en la modificació posterior, que es va abonar en mensualitats durant febrer i març del 2010, i "no consta cap actuació que recolzi aquesta contractació".

Tampoc figura la inscripció del contracte d'opció de compra en el Registre de la Propietat, documentació que es troba a poder de la notaria.

Cal recordar que el passat 8 de juny instar a la Sindicatura a fiscalitzar aquest contracte ja que per al PP la contractació es va veure embolicada en diverses "irregularitats", com la "falta de publicitat i concurrència" de l'oferta, a més de "falta la publicació de l'obligat perfil del contractista", tal com ha indicat el diputat popular José María Rodríguez.

Alhora, va incidir que "no es va posar en marxa l'expedient fins que l'adjudicatari no va haver realitzat l'escriptura d'obra nova, tot i que feia un any que la Conselleria de Medi Ambient havia tramitat la seva petició d'espai".

El ple del Parlament d'aquesta mateixa jornada va aprovar, a proposta del PP, la creació d'una comissió no permanent perquè investigués el contracte de lloguer subscrit entre CAIB Patrimoni i Can Font per a l'obtenció de l'edifici en el qual ubicar part de les dependències del Govern.

Aquesta iniciativa continguda en una moció del PP, va estar treta endavant amb el suport del PSIB i Bloc i l'abstenció de UM ja que, segons va explicar el seu president, Josep Melià, no va votar a favor perquè considerava que la constitució de l'esmentada comissió era "una maniobra per generar dubtes" en lloc de ser "una eina per a la transparència".