A I+D+i no metal e a automoción de Galicia é "insuficiente" para alcanzar unha posición competitiva

Actualizado 18/09/2008 19:29:28 CET

Un estudio de Caixanova ve na elevada atomización empresarial un obstáculo para a internacionalización

VIGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

O desenvolvemento tecnolóxico e as actividades innovadoras dos sectores do metal e a automoción de Galicia son "aínda insuficientes" para que poidan alcanzar unha posición competitiva fronte ás empresas doutras zonas xeográficas, segundo un estudio de Caixanova dado a coñecer hoxe en Vigo.

O traballo foi presentado polo seu director, Gregorio Gurriarán, e polo presidente da entidade financeira, Julio Fernández Gayoso. Trátase dunha síntese de informes realizados por investigadores da Universidade de Vigo baseándose no resultado de encontros con representantes empresariais dos citados sectores e nos que tamén colaboraron institucións de apoio á I+D+I.

Así, ofrécese un diagnóstico da situación das empresas galegas dos ámbitos da automoción e a metalurxia no que se constata unha maior percepción de "barreiras" á innovación que de elementos "facilitadores". Entre outros escollos, destácanse os aspectos ligados ao capital organizativo e relacional, así como o nivel de burocracia asociado a axudas públicas e a carencia de chan industrial.

No que se refire a procesos de internacionalización, o traballo afirma que "maioritariamente existen oportunidades" tanto no metal como a mecánica, pero advírtese de que os principais freos residen no "baixo coñecemento dos devanditos mercados e na baixa motivación do capital humano".

INNOVACIÓN

Entre as principais barreiras para a innovación nomeadas no estudio, destaca a dificultade para a transferencia do 'know how' e tecnoloxías entre distintas actividades da agrupación da industria do metal e bens de equipo ou o escaso desenvolvemento de sistemas de vixilancia tecnolóxica e intelixencia competitiva.

Así mesmo, considérase "insuficiente" o grao de dispoñibilidade do capital humano a nivel operativo no que se refire a novas tecnoloxías. Tamén se constata un baixo nivel de desenvolvemento nas innovacións no deseño modular de compoñentes e estruturas, así como nos modelos de xestión do coñecemento que fomenten a capitalización da experiencia.

Ao respecto dos "facilitadores", sinálase a boa adecuación de infraestruturas, equipamento e servizos de apoio dos centros tecnolóxicos, o grao de orientación á diversificación de mercados das industrias auxiliares e de bens de equipo e a incorporación de novos materiais a estes sectores.

Outros factores positivos están no desenvolvemento de innovacións en procesos e o "notable" grao de utilización de novas tecnoloxías.

INERNACIONALIZACIÓN

Os obstáculos para a internacionalización pasan pola elevada atomización empresarial e o insuficiente desenvolvemento de procesos de concentración das distintas compañías. Tamén se detecta un baixo desenvolvemento da rede comercial nos mercados exteriores, unha insuficiente utilización da mercadotecnia e un inadecuado aproveitamento da inversión de empresas internacionais en Galicia para alcanzar acordos de cooperación.

Entre os aspectos positivos, atopa o "óptimo" nivel de apoio por parte da Administración para favorecer a captación e o mantemento de investimentos exteriores na comunidade ou o "notable" grao de incidencia de competidores en construción naval, automoción e bens de equipo procedentes de novos mercados.

De igual modo, tamén se constata o axeitado crecemento de investimentos no exterior por parte de empresas de síntese, o "oportuno" desenvolvemento de investimentos exteriores en Galicia e a alta dependencia tecnolóxica doutros mercados.

METAL

A agrupación industrial da mecánica e o metal na comunidade está formada por un total de 10.680 empresas e xera 88.761 empregos. A Coruña e Pontevedra son as provincias onde teñen maior presenza.

Segundo os datos recompilados no estudio, en 2006 o sector xerou un Valor Engadido Bruto (VAB) de 4.736 millóns de euros, o que supón o 11,66 por cento do VAB total galego.

Este tecido industrial tivo unha produción en 2006 de máis de 17.200 millóns de euros, dos que preto de 8.600 foron achegados pola automoción, 5.800 polas empresas de bens de equipo e os 2.800 restantes polas actividades de construción e reparación naval.