Consell destinarà 7 milions a ajudes per a pal·liar els danys provocats per les fortes pluges de novembre i desembre

Efectes del temporal en el passeig amb el Penyal d'Ifach al fons
AYTO CALP
Publicado 22/9/2017 18:52:06CET

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprovat este divendres mesures per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges dels mesos de novembre i desembre de 2016 a la Comunitat Valenciana, com ajudes directes als ajuntaments per valor de set milions d'euros.

D'una banda, el Consell ha aprovat les bases reguladores de les ajudes directes als ajuntaments per a accions dirigides a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges i, d'altra banda, ajudes per valor de set milions amb càrrec al Fons de Contingència dels Pressupostos de la Generalitat per a 2017.

Els imports consignats com a ajudes directes s'hauran de destinar exclusivament a la realització, per part dels ajuntaments indicats, d'actuacions per a pal·liar els danys produïts per les fortes pluges, de conformitat amb les valoracions presentades.

En el cas de les ajudes directes, les corporacions locals duran a terme les actuacions previstes en un termini de fins el 12 mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'este decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i presentaran, davant la Direcció general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, una memòria final que constate la correcta realització de les diferents actuacions, juntament amb un certificat exprés que tots els danys ho són com a conseqüència de les fortes pluges objecte d'este decret.

Així mateix, es justificarà la totalitat dels gastos realitzats fins al 100% de l'aportació efectuada i s'inclourà una relació completa que especifique el capítol de despesa i la tipologia d'actuació.

En este sentit, es reintegraran els fons percebuts que no hagueren sigut degudament justificats dins del termini i en la forma escaient davant la Direcció general de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Igualment, se sotmetran tant a les actuacions de comprovació que duguen a terme els tècnics competents en les matèries objecte d'estes ajudes com a les actuacions de control financer realitzades per la Intervenció de la Generalitat i als procediments fiscalitzadors de la Sindicatura de Comptes.

De la mateixa manera, la Generalitat controlarà les actuacions de reparació dels danys objecte d'este decret mitjançant la realització d'un control de camp sobre un mínim del 5% de les sol·licituds presentades i del 5% del volum sol·licitat, seleccionades mitjançant un procediment aleatori corregit per criteris de factors de risc.

ALTRES ACTUACIONS

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ja ha portat a acabe altres actuacions per a pal·liar els danys ocasionats per les pluges en camins i en infraestructures agràries de regadius i que han sigut finançades mitjançant fons propis i amb càrrec al Fons de Contingència dels Pressupostos de la Generalitat per a 2017 per un import total de 6.013.945,24 euros.

colaboracio