Publicado 23/09/2021 12:02CET

El Síndic de Greuges insta Universitats a atendre la petició d'entrevista de fa dos anys del professorat associat

   VALÈNCIA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

   El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instat la Conselleria de Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a atendre, "com més prompte millor", la petició d'entrevista que fa més de dos anys li va realitzar el col·lectiu de professors associats.

   Eixa sol·licitud es va fer el 18 de juny de 2019, "just després de ser nomenada consellera Carolina Pascual", i en ella es feia referència a la necessitat que es firmara el conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

   La resolució del defensor del poble valencià es produeix a partir de la queixa presentada per professors associats, en concret, per membres de la Plataforma del Professorat Associat de la Universitat de València (UV) "per falta de resposta de l'administració pública sobre la no aplicació del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes", ha explicat aquest grup en un comunicat.

   En la resposta del Síndic de Greuges, consultada per Europa Press, es recomana a Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital que "procedisca, al més prompte possible, a donar resposta expressa i directa a l'escrit" que se li va dirigir el 18 de juny de 2019 i es demana que acabe així amb la seua "falta de resposta".

   La Plataforma del Professorat Associat de la UV ha censurat que el citat departament autonòmic "amague el cap sota l'ala" i ha valorat la recomanació emesa pel Síndic de Greuges, així com que aquest reclame que "en el termini d'un mes" i atenent a la llei que regula aquesta institució, se li remeta des de la conselleria "el preceptiu informe en el qual es manifeste l'acceptació de les consideracions" fetes i s'indiquen "les mesures que s'adoptaran per al seu compliment" o les raons per a no acceptar-les.

   Ángel Luna, com arreplega la seua resolució, considera que s'ha produït una "inactivitat per part de l'administració autonòmica" que ha pogut "vulnerar els drets i llibertats del col·lectiu" del professorat associat.

   Igualment, sosté que "no consta que eixa administració universitària li haja donat resposta expressa i directa fins avui" a l'escrit remès pels interessats al juny de 2019.

   Quant a la falta de resposta, el Síndic de Greuges planteja que "es dona contestació per part de l'administració autonòmica a diferents qüestions formulades pels promotors de les queixes" encara que "no consta fefaentment que s'haguera contestat directament als ciutadans" i recorda que la seua comesa és "aconseguir que es conteste expressament la sol·licitud, directament, a les persones interessades".

"DIRECTA, RÀPIDA, EXACTA I LEGAL"

   El defensor del poble valencià indica que "l'administració està obligada a respondre el ciutadà que acudeix a ella, no donant més del que pot i deu fer, però tampoc menys del que raonablement pot esperar-se", per la qual cosa exposa que "el mínim que ha d'oferir al ciutadà és una resposta directa, ràpida, exacta i legal".

   "Estem, doncs, davant una de les manifestacions legislatives del dret a obtindre una resolució expressa dins de termini", conclou.

colaboracio