Actualizado 14/03/2008 20:45 CET

Balears va ser la quarta comunitat on més va caure la compravenda d'habitatges el 2007, un 18,6 %

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 14 de març (EUROPA PRESS)

Balears va ser la quarta comunitat en la qual més va caure la compravenda d'habitatges l'any passat, un 18,6 %, per darrere de Catalunya, que va registrar el descens més important, del 26,3 %, Canàries (21,28 %) i Galícia (-19,39), segons l'estadística que elabora el Col·legi de Registradors de la Propietat.

A tot espanya el total de compravendes d'habitatges registrades el 2007 va assolir les 788.518, cosa que representa un descens del 14 % respecte a l'any anterior. La major reducció s'ha produït en l'habitatge usat, amb un descens del 15 % de les compravendes, davant de la baixada del 12,4 % en el cas de l'habitatge nou.

D'altra banda, de l'estadística dels registradors es dedueix que l'endeutament hipotecari per habitatge va assolir els 148.212 euros en el quart trimestre del 2007, fet que suposa en augment del 5,22 pro cent en comparació del mateix trimestre del 2006. Per comunitats autònomes, el segon major endeutament correspon a Balears (182.220 euros), per darrere de Madrid (224.972), i seguida de Catalunya (179.850 euros) i El País Basc (177.765).

En el quart trimestre del 2007 es van inscriure en els registres de la propietat un total de 161.906 compravendes d'habitatges (-5,07 %), de les quals 87.938 van correspondre a habitatge usat (54,31 % del total) i 73.968, a habitatge nou (45,69 %).

Per al Col·legi, les dades demostren que la compravenda d'habitatges segueix el seu procés d'ajust, ja que és el setè trimestre consecutiu en què es redueix el nombre d'operacions registrades.

Alhora, es constata la reducció del pes relatiu de l'habitatge usat respecte a l'habitatge nou com a conseqüència de la major alentiment del mercat immobiliari en aquesta tipologia d'habitatge.

Per comunitats autònomes, les dades dels registradors mostren que s'ha produït una variació trimestral negativa en totes les regions, excepte a Castella-la Manxa i la Rioja, amb creixements de l'1,90 i 1,93 %, respectivament.

Pel que fa al finançament hipotecària sobre l'habitatge, els registradors conclouen que, durant el quart trimestre, va comptar, una vegada més, amb una major presència de les caixes D'Estalvis (56,27 %), seguida dels Bancs (35,23 %) i d'altres entitats financeres (8,50 %).

Tot i això, el Col·legi assegura que, durant aquest període, tant els Bancs com les caixes D'Estalvis van reduir la seva quota de mercat a favor d'altres entitats financeres, motiu pel qual els primers i els segons presenten reduccions en la seva quota de participació.

Pel que fa als tipus d'interès contractats en els crèdits hipotecaris per a la compravenda d'habitatge, els registradors assenyalen que, en el quart trimestre, van mantenir el tradicional predomini dels tipus variables (98,76 % del total) davant dels contractes a tipus d'interès fix (1,24 %).

L'euríbor es va utilitzar com índex de referència en el 88,03 % dels crèdits hipotecaris a tipus d'interès variable contractats entre setembre i desembre del 2007, mentre que l'IRPH es va usar en el 7,22 % dels contractes i altres índexs en el 3,51 % dels casos.

LA DURADA DELS CRÈDITS HIPOTECARIS TOCA SOSTRE.

Segons els registradors, la durada dels crèdits hipotecaris formalitzats per a la compravenda d'habitatge va tocar sostre en el període analitzat, ja que va assolir el límit dels 28 anys, circumstància que, per al Col·legi, fa preveure que el comportament d'aquesta variable estendrà a l'estabilització o fins i tot al descens.

En aquest sentit, el Col·legi va avançar que, en el present trimestre, tant els Bancs com les caixes D'Estalvis han comptat amb taxes de creixement nul·les, tot i que altres entitats s'han allargat els termini de contractació.

Per la seva banda, la quota hipotecària mensual va assolir els 830,98 euros en l'últim trimestre de l'exercici 2007, pel que va representar el 51,68 % del cost salarial i va suposar un augment del 7,06 % respecte al mateix període del 2006.

Les comunitats amb major quota hipotecària van ser Madrid (1.199,75 euros), Balears (1.023,46 euros), Catalunya (1.005,54 euros) i el País Basc (977,76 euros), mentre que Extremadura, Astúries i Galícia tanquen la llista amb quotes de 500,12 euros, 644,21 euros i 652,45 euros.