El recompte definitiu dels vots es farà des del dimecres en les juntes electorals, ja amb el CERA

28A.- Els ajuntaments sortegen des de matí les 540.000 places per les 60.000 mesos electorals
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 28/4/2019 10:26:36CET

   MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Els vots que es dipositin en les eleccions generals d'aquest diumenge seran objecte d'un doble recompte: primer en les taules electorals una vegada s'hagin tancat els col·legis i, a partir del dimecres, 1 de maig, es procedirà a un escrutini general en les juntes electorals provincials, incloent-hi ja les paperetes enviades des de l'estranger.

   A les vuit de la tarda del diumenge s'introduiran en les urnes els sobres dels votants per correu, les paperetes de les quals han estat portades per treballadors de l'operador postal al llarg del dia, i votaran els membres de la taula.

   A continuació es donarà per tancada la taula electoral i començarà l'escrutini dels vots, que té caràcter públic, la qual cosa suposa que qualsevol persona, sigui o no elector, pot estar present en aquest acte. Això sí, el president de la taula pot expulsar a qui de qualsevol manera entorpeixi o pertorbi el desenvolupament del recompte.

   En primer lloc es comptaran els vots al Congrés i després es comptabilitzaran les paperetes del Senat. En els col·legis de la Comunitat Valenciana es comptaran en tercer lloc els vots emesos per a les eleccions autonòmiques.

   Després, la taula electoral ha de confrontar el total de paperetes amb el de votants que han exercit el seu dret a vot i han estat anotats en les llistes dels vocals. El president ha de preguntar si hi ha alguna protesta sobre l'escrutini, moment perquè els representants dels partits expressin les queixes que puguin tenir i, si tot és correcte, s'anunciarà en veu alta el resultat.

LES PAPERETES ES DESTRUEIXEN

   Les paperetes es destrueixen en presència dels concurrents, excepte aquelles que no haguessin estat considerades vàlides o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació, les quals s'uneixen a l'acta i s'arxiven amb ella.

   A continuació s'elabora una acta d'escrutini, que es fa pública immediatament mitjançant l'exposició de l'acta en la porta del local. Una còpia de la mateixa es lliura als representants de les candidatures que ho sol·licitin. Igualment es facilita una còpia al representant de l'Administració amb l'única finalitat que el Govern pugui donar a conèixer els resultats provisionals de la votació la mateixa nit de les eleccions.

   El president, els vocals i els interventors de la taula signen l'acta de la sessió, que és fonamental per al posterior escrutini general. Aquesta acta conté, a més de les dades dels votants abans citats, la consignació sumaria de les reclamacions i protestes que hi hagués hagut, així com els acords adoptats per la Taula, i tots els incidents que haguessin pertorbat l'ordre de la votació i l'escrutini.

   A partir del dimecres dia 1 de maig i sempre abans del dissabte 4 de maig, es procedirà a un segon recompte, l'escrutini general, aquesta vegada en les juntes electorals provincials, incloent-hi el vot dels residents absents (CERA) arribat des de l'estranger. La sessió s'inicia a les deu del matí a la seu del local on exerceix les seves funcions el secretari de la Junta Electoral i, igual que ocorre en les taules electorals, és un recompte públic.

   Durant aquest escrutini, la Junta Electoral Provincial no pot anul·lar cap acta ni vot, havent-se de limitar a verificar sense discussió el recompte i la suma dels vots admesos per les taules, limitant-se a esmenar els mers errors materials o de fet i els aritmètics. El que sí que pot fer la Junta Electoral escrutadora és declarar vàlids els vots indegudament anul·lats per les taules electorals.

   Conclòs l'escrutini, els representants de les candidatures poden presentar les reclamacions que considerin oportunes davant aquesta mateixa Junta Electoral. Les reclamacions només poden referir-se a les incidències que haguessin estat recollides en l'acta de sessió de les taules o s'indiquin en l'acta de sessió de l'escrutini de la Junta Electoral.

DESPRÉS, LA PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

   Una vegada resolts tots els recursos, en últim terme en la Junta Electoral Central, o transcorregut el termini per a la seva presentació sense que s'hagi presentat cap, s'efectua la proclamació dels candidats que han resultat electes.

   Aquesta acta de proclamació s'estén per triplicat: un per quedar arxivat en la Junta Electoral corresponent, un altre per al Congrés o el Senat, i el tercer a la Junta Electoral Central, qui en el termini de quaranta dies, ha de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) els resultats generals i per circumscripcions. A més, els representants de les candidatures que ho sol·licitin poden obtenir una còpia.

Contador

Para leer más