Consell.- El Govern aprova dos decrets per desplegar la Llei de Serveis Socials de les Balears


Actualizado 29/12/2009 16:34:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern va aprovar avui, a proposta de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, dos decrets que permetran desplegar la Llei de Serveis Socials, el de creació del Comitè d'Avaluació de Necessitats Socials -indispensable per posar en marxa la cartera bàsica de serveis socials- i el del Consell de Coordinació de Benestar Social de les illes.

En roda de premsa posterior, la portaveu de l'executiu autonòmic, Joana Barceló, ha explicat així que el primer d'aquests òrgans serà imprescindible a l'hora d'aprovar i posar en marxa la cartera bàsica, que actualment s'està elaborant, ja que ha d'emetre un informe favorable. Tal com ha recordat, aquesta cartera inclourà diversos serveis -com per exemple una plaça en un menjador social- i drets -com una ingesta mínima d'aliments garantida- que la població balear podrà exigir a les administracions, en compliment del que estableix aquesta normativa.

En concret, el Comitè d'Avaluació de Necessitats Socials, la creació del qual s'estipula a l'article 45 de la Llei de serveis socials, és l'òrgan tècnic encarregat d'estudiar les necessitats socials de la població i d'avaluar l'eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials. D'aquesta manera, el seu paper és conèixer les necessitats actuals i futures d'atenció social de la ciutadania, els factors i les causes que incideixen en aquestes necessitats i estudiar sistemes organitzatius, de gestió i econòmics dels serveis socials existents i els que es puguin implantar en el futur.

Segons ha assenyalat la portaveu, les seves funcions són, entre d'altres, avaluar permanentment les necessitats socials a partir de la informació quantitativa i qualitativa disponible, per al conjunt de la població per a col·lectius específics; emetre informes sobre les noves necessitats socials detectades, que poden incloure recomanacions i pautes d'actuació futures del sistema de serveis socials, i elaborar informes i estudis sobre programes i prestacions que poden donar resposta als nous reptes que hagin d'afrontar els serveis socials.

Alhora, el decret estableix altres funcions com les d'elaborar propostes sobre ràtios professionals per donar cobertura a les necessitats de serveis i prestacions; fer avaluacions sobre àmbits temàtics dels serveis socials i emetre els informes corresponents, fer estudis de satisfacció de les persones usuàries dels serveis socials i informar sobre la cartera bàsica dels serveis socials i les modificacions que es produeixin en el contingut.

El Comitè estarà integrat per un president, un vicepresident i un secretari; igualment, funcionarà en ple i a través de les ponències tècniques.

Mentrestant, l'altre decret aprovat avui estableix la composició, el funcionament i les atribucions del Consell de Coordinació de Benestar Social de les Illes, com a òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa en matèria de benestar social.

En concret, corresponen al Consell de Coordinació de Benestar Social les funcions de coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis socials, vetllar per l'equitat territorial en la distribució de recursos i programes d'actuació, articular les polítiques de serveis socials amb les dels sistemes educatiu, de salut, de cultura, d'ocupació, d'habitatge i de justícia, i les funcions que li atribueixin les lleis o els reglaments.