La Sindicatura avala els comptes de Cort de 2014 però li recomana evitar el reconeixement extrajudicial de crèdit

Publicado 25/6/2019 17:29:53CET
Sindicatura de Cuentas de Baleares, fachada, recurso
Sindicatura de Cuentas de Baleares, fachada, recurso - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes de les Illes (SCIB) ha avalat els comptes de l'Ajuntament de Palma de 2014, per la qual cosa ha lliurat el document al Parlament, si bé li ha recomanat "ajustar les actuacions" als procediments establerts amb la condició de "evitar haver de recórrer habitualment a la situació excepcional de reconeixement extrajudicial de crèdits".

En aquest sentit, segons precisen des de la Sindicatura a l'Informe del Compte General de l'Ajuntament de Palma d'aquest any s'hauria d'imputar a l'exercici en curs que correspongui la totalitat de l'execució pressupostària.

D'altra banda, també posen l'accent a reduir l'estructura i la composició del sector públic municipal i "vetllar per a la seva adaptació a la satisfacció de les necessitats públiques" sota els principis de "eficàcia, eficiència i economia".

Segons han recordat, l'Informe és caràcter general, no necessàriament anual, que han dut a terme des de la Sindicatura, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, com a "òrgan al qual correspon la fiscalització externa de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes", del qual forma part l'Ajuntament de Palma.

L'àmbit subjectiu de l'Informe és l'Ajuntament de Palma i les seves entitats dependents, i la fiscalització ha abastat el Compte General de l'Ajuntament i els comptes anuals de les fundacions i dels consorcis dependents corresponents a l'exercici 2014.

Com a resultat, en termes generals, el resultat pressupostari és positiu en 7.386.000 euros però ha experimentat una disminució "significativa" respecte als anys anteriors.

A més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, l'Informe inclou 37 recomanacions a les entitats de l'àmbit subjectiu encaminades a "millorar la seva gestió economicofinancera", una de caràcter general en l'apartat introductori, 23 en el d'Administració general de l'Ajuntament de Palma i 13 en els d'entitats dependents i vinculades.

També inclou quatre estats agregats i tres estats consolidats, i s'acompanya l'Informe amb els annexos, que contenen 25 quadres i 19 fitxes individualitzades que corresponen a cadascuna de les entitats analitzades, amb les seves dades més rellevants.

Para leer más