Aprovat el decret que regula els servicis de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat

Archivo -  Un aula d'un col·legi de València
AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo
Publicado: viernes, 24 marzo 2023 15:11

VALÈNCIA, (EUROPA PRESS)

   El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres un decret pel qual es regulen els Servicis de Prevenció de Riscos Laborals de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

   El present decret conté normes organitzatives de l'Administració Autonòmica referides tant a l'organització per sectors dels servicis de prevenció de la Generalitat, com als òrgans de participació i consulta del personal al seu servici en matèria de prevenció de riscos laborals.

   Des de l'any 2016, que es va aprovar el Decret 48/2016, la funció dels servicis de prevenció de l'Administració Autonòmica han sigut competència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat).

   En l'Acord de legislatura de Taula General de Negociació del personal funcionari estatutari i laboral de la Generalitat es va acordar iniciar el procés de negociació per a adaptació de la normativa a les noves necessitats i demandes en matèria de prevenció de riscos laborals.

   També es va decidir que la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral (Copasesa) es mantinguera com a màxim òrgan de participació en matèria de seguretat i salut, sense detriment de les competències negociadores de Taula General de Negociació en aquesta matèria.

FINALITAT DEL DECRET

   Com a conseqüència de l'anterior, la finalitat del present decret és el desenvolupament de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció, partint de la integració de la prevenció en el conjunt de les seues activitats i decisions, i la potenciació dels seus recursos propis, adequant el seu contingut a les peculiaritats organitzatives i de participació del personal al seu servici.

   La nova norma serà d'aplicació general al personal laboral, funcionari o estatutari, que preste els seus servicis en els quatre sectors de la Generalitat compresos en l'àmbit de la Taula General de Negociació.

   D'aquesta manera, el sector sanitari comprèn a tot el personal gestionat per la Conselleria competent en matèria de sanitat; el sector docent comprèn a tot el personal docent no universitari gestionat per la Conselleria amb competències en matèria d'Educació.

   Per la seua banda, el sector de justícia comprèn a tot el personal al servici de l'Administració de Justícia gestionat per la Conselleria que ostente les competències en matèria de justícia i el sector de funció pública comprèn a tot personal gestionat per la Direcció general competent en matèria de Funció Pública, inclòs el personal amb adscripció als sectors anteriors la dependència orgànica dels quals siga competència d'aquest departament.

   Quant a la seua entrada en vigor s'estableix una vacatio legis de sis mesos, des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

col.labora la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana amb una subvenció de 31.999,98 € para el foment de valencià